Konkurs odwołany

III Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Lublinie

Jak Wieniawski”

Lublin 12 – 13 czerwca 2020

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Fundacja Misja Dzieciom
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie

2. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Otwarte przesłuchania odbędą się w dniach:
12-13 czerwca 2020
w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

2. W przesłuchaniach mogą wziąć udział uczniowie Szkół Muzycznych I i II stopnia z całej Polski

3. Przesłuchania są jednoetapowe, prowadzone w następujących grupach wiekowych:

Laureaci Grand Prix oraz I miejsca poprzedniej edycji konkursu, nie mogą brać udziału w tej samej kategorii wiekowej.

Szkoła Muzyczna I stopnia
Kategoria a – uczniowie klas skrzypiec I – II cyklu sześcioletniego i I cyklu czteroletniego
Kategoria b – uczniowie klas skrzypiec III – IV cyklu sześcioletniego i II cyklu czteroletniego
Kategoria c – uczniowie klas skrzypiec V – VI cyklu sześcioletniego i III – IV cyklu czteroletniego

Szkoła Muzyczna II stopnia
Kategoria A – uczniowie klas skrzypiec I, II, III
Kategoria B – uczniowie klas skrzypiec IV, V, VI

3. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM

Szkoła Muzyczna I stopnia
Kategoria a

 • 2  dowolne utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu w tym jeden kompozytora polskiego
  lub
 • Koncert część I lub III i utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu kompozytora polskiego

Kategoria b i c

 • Koncert część I lub III
 • utwór dowolny kompozytora polskiego z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo

Szkoła Muzyczna II stopnia

Kategoria A, B

 • Koncert część I lub II i III
 • utwór dowolny kompozytora polskiego z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo

4. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.
 • Czas trwania programu nie może przekroczyć 20 minut.
 • Program należy wykonać z pamięci.
 • Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
 • Uczestnicy wystąpią zgodnie z harmonogramem przesłuchań, który zostanie zamieszczony do dnia 01 czerwca 2020r. na stronie internetowej www.jakwieniawski.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników konkursu.
 • Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami, ewentualnie mogą wystąpić z akompaniatorem konkursowym po indywidualnym uzgodnieniach.
 • Laureaci i wyróżnieni zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie Laureatów.

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • Przesłanie zgłoszenia w terminie do 10.05.2020 (decyduje data wpływu) poprzez wypełnienie formularza uczestnika konkursu, dostępnego na stronie www.jakwieniawski.pl
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń, po wyczerpaniu limitu miejsc.
 • Wpisowe w wysokości 170 zł (dla uczniów Szkoły Muzycznej im Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie – 100 zł)

należy przekazać na konto:
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion, 20-530 Lublin, ul.Radości 8
Nr konta: 79 1440 1273 0000 0000 1493 5061 z dopiskiem: „Jak Wieniawski”

 • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.

6. JURY

 • Przesłuchania konkursowe ocenia Jury.
 • Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

7. NAGRODY

 • Ogłoszenie wyników oraz odbiór dyplomów i nagród odbędzie się podczas gali wręczenia nagród.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa , natomiast laureaci poszczególnych grup dodatkowo nagrody rzeczowe.
 • Nagrodzeni wykonawcy zobowiązani są do wystąpienia w koncercie laureatów z programem ustalonym przez Jury.
 • Dyplomy i nagrody są do odebrania wyłącznie w dniu Koncertu laureatów.
 • Za udział w przesłuchaniach i koncercie laureatów oraz za dokonane w celach dokumentacji i promocji Konkursu nagrania fonograficzne i telewizyjne, fotograficzne, uczestnicy i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

9. Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:

www.jakwieniawski.pl

informacji udziela:
Maria Dmowska: telefon 501360486, e-mail: [email protected]

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza:
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.