Regulamin Letniego Mistrzowskiego Kursu Muzycznego
Kazimierz Dolny nad Wisłą 2020

§1.

1. Organizator:
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530.

2. Adresaci:
kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, oraz studentów.

3. Termin:
Kurs odbędzie się w terminie od 15 do 22 sierpnia 2020r.

4. Miejsce:

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Juliusza Małachowskiego 17 , Kazimierz Dolny nad Wisłą

5. Cena:
Całkowity koszt kursu wynosi 1890 zł. cena zawiera:
– 4 indywidualnych lekcje skrzypiec
– zajęcia z akompaniatorem
– koszty zakwaterowania i wyżywienia
– opiekę wychowawcy w przypadku uczestników niepełnoletnich
– program rekreacyjny

§2.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka (w przypadku osoby niepełnoletniej) w terminie do 20 czerwca 2020. 
2. wpłata zaliczki w wysokości 550 zł do dnia 20 czerwca 2020r.
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO Bank Polski 79144012730000000014935061 z dopiskiem „mistrzowski kurs skrzypcowy” 
w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana. 
3. Całkowitą opłatę za kurs należy wpłacić do 30 czerwca 2020 roku.
4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
5. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach w celach promocyjnych przez organizatora.

§3.

1. Kurs rozpoczyna się obiadem. 
2. Zakończenie kursu i koncert końcowy planowany jest ostatniego dnia ok. godz. 12.00.
3. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
dyrektor kursu

Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]

II. Regulamin Pobytu na Mistrzowskim KURSIE muzycznym dla uczestników

1. Uczestnicy kursu muzycznego zobligowani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00. W tych godzinach uczestnicy kursu winni przebywać we własnych pokojach oraz zachowywać spokój i nie grać na instrumentach.
3. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone w trakcie kursów odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie.
4.  Każdy uczestnik kursu powinien dbać o czystość ośrodka i jego otoczenia.
5. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom kursu, pod rygorem wydalenia.
6. Zabrania się odwiedzin osób trzecich w trakcie trwania turnusu, z wyjątkiem rodziców i opiekunów.
7. Zabrania się realizowania diet odchudzających itp. w czasie trwania kursu. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników kursu.
8. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób zorganizowany.
9. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, instrumentu, pieniędzy oraz dokumentów.
10. Za zagubiony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
11. Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem z kursu na koszt rodziców lub opiekunów.

miejscowość, data

czytelny podpis rodzica lub opiekuna