V Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Lublinie

„Jak Wieniawski” Lublin 2023

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Fundacja Misja Dzieciom
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie

2. ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

Konkurs odbędzie się w dniach 6 i 7 czerwca 2023 r. w Sali Trybunału Koronnego w Lublinie

Konkurs ma dwa etapy:

   • 1. etap – preselekcje online (termin przesyłania nagrań w formularzu zgłoszenia 7 maja 2023)
   • 2. etap – finał (6 – 7 czerwca 2023 – przesłuchania w Sali Trybunału Koronnego w Lublinie)

Grupy wiekowe:

   • KATEGORIA A – rocznik 2014 i młodsi
   • KATEGORIA B – rocznik 2013 – 2012
   • KATEGORIA C – rocznik 2011 – 2010
   • KATEGORIA D – rocznik 2009 – 2008
   • KATEGORIA E – rocznik 2007 – 2006
   • KATEGORIA F – rocznik 2005 – 2004

3. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM

 • program obowiązuje w I i II etapie)
 • program należy wykonać z pamięci

Dwa utwory:

   • 1. utwór na skrzypce solo (każdy utwór bez fortepianu np. etiuda, kaprys, fantazja, jedna część sonaty, partity J. S. Bacha…)
   • 2. utwór z towarzyszeniem fortepianu np. do wyboru: koncert – część pierwsza lub druga i trzecia lub utwór dowolny lub miniatura 

 

4. LIMITY CZASOWE:

   • Kategoria A i B do 10 minut
   • Kategoria C i D do 15 minut
   • Kategoria E i F do 20 minut

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

   • 1. Przesłanie zgłoszenia w terminie do 7.05.2023 (decyduje data wpływu) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia , dostępnego na stronie www.jakwieniawski.pl
   • 2. Dokonanie opłaty wpisowej 200 zł

    Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
    PKO BP numer 79 1440 1273 0000 0000 1493 5061
    tytułem: Konkurs „Jak Wieniawski”, Imię i Nazwisko

   • Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.
   • Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

6. SPECYFIKACJA NAGRAŃ

   • Każdy utwór powinien być nagrany oddzielnie.
   • Na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka grającego (w szczególności aparat gry wraz z całym instrumentem).
   • Nagranie należy zrealizować w jednym ujęciu, bez montażu (nie edytować, nie składać z kilku ujęć).
   • Film powinien być nagrany w poziomie.
   • Nagranie prosimy umieścić wyłącznie w serwisie YouTube korzystając ze swojego prywatnego kanału, status filmu niepubliczny.
   • Linki do nagrań (dla każdego utworu osobny) należy podać w formularzu zgłoszenia.
   • W opisie należy umieścić każdorazowo: IMIĘ I NAZWISKO – KOMPOZYTOR I NAZWA UTWORU.

7. JURY

Przesłuchania konkursowe ocenia Jury. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

8. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa , natomiast laureaci poszczególnych grup dodatkowo nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.jakwieniawski.pl
Informacji udziela dyrektor konkursu Maria Dmowska:
telefon 501360486
e-mail: [email protected]

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza:
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 2. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.