IV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy w Lublinie

„Jak Wieniawski” Lublin 2022

 

1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Fundacja Misja Dzieciom
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion w Lublinie
Szkoła Muzyczna im.Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

2. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów uczelni muzycznych.

2. Konkurs odbędzie się w dniach 3, 4, 5 czerwca 2022r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Grupy wiekowe

Kategoria A – rocznik 2013 i młodsi

Kategoria B – rocznik 2012 – 2011

Kategoria C – rocznik 2010 – 2009

Kategoria D – rocznik 2008 – 2007

Kategoria E – rocznik 2006 – 2005

Kategoria F – rocznik 2004 – 2003

Kategoria G – rocznik 2002-1998

3. OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM

Dwa  dowolne utwory solo lub z towarzyszeniem fortepianu w tym (koncert, utwór dowolny, miniatura, fantazja, etiuda, kaprys itd.)
jeden z punktów programu obowiązkowo – kompozytora polskiego

4. LIMITY CZASOWE:

Kategoria A i B do 10 minut

Kategoria C i D do 15 minut

Kategoria E, F, G do 20 minut

  • prezentacje dłuższe będą przerywane
  • Program należy wykonać z pamięci.

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

1) Przesłanie zgłoszenia w terminie do 3.05.2022 (decyduje data wpływu) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie www.jakwieniawski.pl
2) dokonanie opłaty wpisowej 190 zł (uczniowie Szkoły Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego 150 zł)
na konto: 

Centrum Rozwoju i Edukacji Champion

PKO BP numer 79 1440 1273 0000 0000 1493 5061

tytułem: Konkurs „Jak Wieniawski”, Imię i Nazwisko

Zgłoszenie na konkurs bez uiszczenia opłaty wpisowej jest nieważne.
Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację warunków zawartych w regulaminie konkursu.

6. JURY

Przesłuchania konkursowe ocenia Jury.
Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

7. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa , natomiast laureaci poszczególnych grup dodatkowo nagrody rzeczowe.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

9. Wszelkie aktualne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej:

www.jakwieniawski.pl

informacji udziela:
Dyrektor konkursu Maria Dmowska: telefon 501360486,

e-mail: [email protected]

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza:
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego opiekuna. Dane będą przetwarzane przez organizatora na potrzeby realizacji konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2. Wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z udziałem w konkursie, a także udostępnianiu informacji o konkursie oraz relacjonowaniu jego przebiegu.