Regulamin

Letnich Warsztatów Muzycznych 
Kazimierz Dolny nad Wisłą 2020

§1.

1. Organizator Letnich Warsztatów Muzycznych :
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530.

2. Adresaci:
kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

3. Termin:
Kurs odbędzie się w terminie od 15 do 22 sierpnia 2020r.

4. Miejsce: Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Juliusza Małachowskiego 17 , Kazimierz Dolny nad Wisłą

5. Cena:
Całkowity koszt kursu wynosi 1790 zł, zaliczka 450 zł płatna do 20 czerwca 2020

Cena zawiera:
– 4 lekcje
– zajęcia z akompaniatorem
– zajęcia w zespole kameralnym lub orkiestrowym
– koszty zakwaterowania i wyżywienia
– opiekę wychowawcy
– program rekreacyjny

6. Kurs odbywa się w formie kolonii, organizatorzy zapewniają opiekę wychowawców i program animacyjno rekreacyjny.

§2.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka oraz wpłata zaliczki w terminie do 20 czerwca 2020. 
2. wpłata pełnej należności za kurs do dnia 30 czerwca 2020r.
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO Bank Polski 79144012730000000014935061 z dopiskiem „warsztaty skrzypcowe” 
w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana. 
3. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
4. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach video w celach promocyjnych przez organizatora.

§3.

  1. Rejestracja na warsztaty odbywa się pierwszego dnia od godz. 12 do 14.

  2. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]eniawski.pl