Regulamin warsztatów Skrzypcowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą 18 -25 sierpnia 2018

§1.

1. Organizator Kursu:
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530.
2. Adresaci:
kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
3. Termin:
Kurs odbędzie się w terminie od 18 do 25 sierpnia 2018r.
4. Miejsce:
Dom Dziennikarza ul.Juliusza Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą. 
5. Cena:
Całkowity koszt kursu wynosi 1350 zł. cena zawiera:
– 5 indywidualnych lekcji skrzypiec
– zajęcia z akompaniatorem
– zajęcia w zespole kameralnym lub orkiestrowym
– koszty zakwaterowania i wyżywienia
– opiekę wychowawcy
– program rekreacyjny
6. Kurs odbywa się w formie kolonii, organizatorzy zapewniają opiekę wychowawców i program animacyjno rekreacyjny.
W przypadku młodszych uczestników możliwy jest przyjazd z opiekunem, wówczas koszt pobytu opiekuna wynosi 800zł. 

§2. 
Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka w terminie do 30 marca 2018. 
2. wpłata zaliczki w wysokości 450 zł do dnia 30 marca 2018. 
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO Bank Polski 79144012730000000014935061z dopiskiem „warsztaty skrzypcowe” 
w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana. 
3. Całkowitą opłatę za kurs należy wpłacić do końca maja 2018 roku a potwierdzenie wpłaty wysłać na adres mailowy: [email protected]  
4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
5. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach w celach promocyjnych przez organizatora.

§3. 
1. Kurs rozpoczyna się 18 sierpnia o godz. 13 spotkaniem organizacyjnym i obiadem. 
2. Zakończenie kursu i koncert końcowy planowany jest 25 sierpnia ok. godz. 12. 
3. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy. 

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]

ZASADY PRZEBYWANIA NA KURSIE SKRZYPCOWYM

 • Uczestnicy kursu muzycznego zobligowani są do uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00. W tych godzinach uczestnicy kursu winni przebywać we własnych pokojach oraz zachowywać spokój i nie grać na instrumentach.
 • Za wszelkie szkody materialne wyrządzone w trakcie kursów odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie.
 •  Każdy uczestnik kursu powinien dbać o czystość ośrodka i jego otoczenia.
 • Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom kursu, pod rygorem wydalenia.
 • Zabrania się odwiedzin osób trzecich w trakcie trwania turnusu, z wyjątkiem rodziców i opiekunów.
 • Zabrania się realizowania diet odchudzających itp. w czasie trwania kursu.
  Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników kursu.
 • Zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób zorganizowany.
 • Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, instrumentu, pieniędzy oraz dokumentów.
 • Za zagubiony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami opiekun wyznacza godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdej chwili rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy. 
 • Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem z kursu na koszt rodziców lub opiekunów.

Regulamin warsztatów w wersji do pobrania