I. Regulamin Letnich Warsztatów Muzycznych  Kazimierz Dolny nad Wisłą
18-25 SIERPNIA 2019

§1.

1. Organizator Letnich Warsztatów Muzycznych :
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion ul.Radości 8, Lublin 20-530.

2. Adresaci:
kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.

3. Termin:
Kurs odbędzie się w terminie od 18 do 25 sierpnia 2019r.

4. Miejsce:
Dom Dziennikarza ul.Juliusza Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny nad Wisłą.

5. Cena:
Całkowity koszt kursu wynosi 1670 zł (dla uczestników poprzedniej edycji Letnich Warsztatów cena 1590 zł). Cena zawiera:
– 5 indywidualnych lekcji skrzypiec
– zajęcia z akompaniatorem
– zajęcia w zespole kameralnym lub orkiestrowym
– koszty zakwaterowania i wyżywienia
– opiekę wychowawcy
– program rekreacyjny

6. Kurs odbywa się w formie kolonii, organizatorzy zapewniają opiekę wychowawców i program animacyjno rekreacyjny.

§2.

Warunkiem uczestnictwa jest:
1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz karty kolonijnej dziecka w terminie do 10 czerwca 2019. 
2. wpłata należności do dnia 10 czerwca 2019r.
Centrum Rozwoju i Edukacji Champion
PKO Bank Polski 79144012730000000014935061 z dopiskiem „warsztaty skrzypcowe” 
w wypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie będzie zwracana. 
3. Całkowitą opłatę za kurs należy wpłacić do 10 czerwca 2019 roku.
4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie. 
5. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego dołączona do formularza zgłoszeniowego. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach w celach promocyjnych przez organizatora.

§3.

1. Kurs rozpoczyna się 18 sierpnia o godz. 13 spotkaniem organizacyjnym i obiadem. 
2. Zakończenie kursu i koncert końcowy planowany jest 25 sierpnia ok. godz. 12. 
3. Każdy z uczestników powinien mieć ze sobą pulpit, nuty do akompaniamentu oraz strój koncertowy.

Kontakt:
www.jakwieniawski.pl
Maria Dmowska
tel. 501 360 486
e-mail: [email protected]